Ngày 23 tháng 02 năm 2013, Hội đồng sáng lập Viện Y Học Bản Địa Việt Nam tiến hành cuộc họp Hội đồng Viện. Cuộc họp có mặt đầy đủ 07 thành viên Hội đồng sáng lập Viện.

    Cuộc họp diễn ra với 2 nội dung như sau:

Phần I: từ 08h đến 09h

Chủ tịch Hội Đồng Viện Bs. Hoàng Sầm đọc các quyết định bổ nhiệm nhân sự Viện Y học Bản Địa Việt Nam:

1. Chủ tịch Hội Đồng Viện Bs. Hoàng Sầm ra Quyết định số 01/QĐ:  Bổ nhiệm ông Lô Quang Phú giữ chức vụ Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam, là người đại diện trước pháp luật của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Lô Quang Phú có trách nhiệm thay mặt Hội đồng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam điều hành mọi hoạt động của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Viện trưởng.

2. Chủ tịch Hội Đồng Viện Bs. Hoàng Sầm ra Quyết định số 02/QĐ: Bổ nhiệm ông Lê Văn Chính giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Lê Văn Chính có trách nhiệm tham mưu cho Viện trưởng, trong trường hợp cần thiết có thể thay mặt Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam điều hành mọi hoạt động của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phó Viện trưởng.

3. Viện trưởng Lô Quang Phú ra Quyết định số 08/QĐ: Bổ nhiệm ông Hoàng Văn Sầm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Hoàng Văn Sầm có trách nhiệm quản lý trong công tác nhân sự và tài chính của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Phó Viện trưởng.

4. Chủ tịch Hội Đồng Viện Bs. Hoàng Sầm ra Quyết định số 03/QĐ: Bổ nhiệm bà Quách Thị Minh Thắng giữ chức vụ kế toán trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó bà Quách Thị Minh Thắng có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Viện và trực tiếp quản lý, đề xuất quản lý về tài chính, kế toán của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ.

5. Phó Viện trưởng Lê Văn Chính ra Quyết định số 04/QĐ: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lương giữ chức vụ Trưởng Ban nhân sự Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Nguyễn Văn Lương có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Viện, Viện trưởng, các Phó Viện trưởng về công tác Anh ninh, Nội vụ, Tuyển dụng, Đánh giá, Sa thải, Quy hoạch nhân sự của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam, theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ của Trưởng Ban nhân sự.

6. Phó Viện trưởng Lê Văn Chính ra Quyết định số 05/QĐ: Bổ nhiệm ông Hoàng Đôn Hòa giữ chức vụ Chánh văn Phòng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Hoàng Đôn Hòa có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Viện, Viện trưởng, các Phó Viện trưởng điều hành các Ban của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam; Điều hành quản lý chung mọi hoạt động và nhiệm vụ của văn phòng.

7. Viện trưởng Lô Quang Phú ra Quyết định số 06/QĐ: Bổ nhiệm ông Hứa Văn Thao giữ chức vụ Trưởng Ban nghiên cứu thực nghiệm, thử nghiệm, sản xuất thử của Khoa học & Công nghệ Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Hứa Văn Thao có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Viện, Viện trưởng, Phó Viện trưởng và quản lý công tác nghiên cứu thực nghiệm, thử nghiệm, sản xuất thử của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức, nhiệm vụ.

8. Viện trưởng Lô Quang Phú ra Quyết định số 07/QĐ: Bổ nhiệm ông Lâm Văn Tiên giữ chức vụ Trưởng Ban nghiên cứu Khoa học & Công nghệ Viện Y Học Bản Địa Việt Nam. Theo đó ông Lâm Văn Tiên có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng Viện, Viện trưởng, Phó Viện trưởng và đề xuất quản lý, trực tiếp về quản lý các Đề tài, Dự án, Đề án của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam theo điều lệ và bản mô tả chức năng, nhiệm vụ.

    Phần II: từ 09h đến 12h30’

    Hội đồng Viện đã thông qua, thảo luận và thống nhất .

1. Quy trình nghiên cứu Khoa học của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam do Trưởng Ban nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Viện Y Học Bản Địa Việt Nam Ths. Bs. Lâm Văn Tiên biên soạn và trình bày.

2. Bản dự thảo quy định về Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam do Viện trưởng Ts. Lô Quang Quang Phú biên soạn trình bày.

      Các thành viên Hội đồng sáng lập Viện đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, hăng say và thẳng thắn.

      Buổi làm việc thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 12h30’Chủ tịch Hội đồng Viện Bs. Hoàng Sầm đọc tổng kết nội dung cuộc họp và trình bày dự thảo kế hoạch làm việc các tuần tiếp theo.

                                                                                                                                                                                                                                         Thư ký 

                                                                                                                                                                                                                                       Triệu Thị Chinh

Doctor SAMAN

[]