Nếu không phải lượng cảm hàn tà ngày thứ 7 bệnh giảm ở thái dương đau đỡ dần, ngày thứ 8 dương minh giảm nên đỡ sốt hết sốt. Ngày thứ 9 thiếu dương giảm bệnh tai nghe được. Ngày thứ 10 thái âm giảm bệnh bụng đỡ chướng họng hết đau. Ngày thứ 11 thiếu âm giảm miệng lưỡi đỡ khô, khát, hắt sì hơi được. Ngày thứ 12 quyết âm giảm bệnh dái không co nữa, bụng dưới dễ chịu và khỏi. 

Thương hàn và quá trình tuyền kinh.

Những bệnh phát nhiệt nói chung đều thuộc loại thương hàn. Nếu chết chỉ trong 7 ngày trở lại, nếu khỏi chừng 10 ngày trở lên.

1. Bởi vì kinh túc thái dương thông suốt với các kinh dương lại liên hệ với huyệt phong phủ nơi hội tụ các kinh dương cho nên nó là chủ của tất cả các kinh dương và phần ngoài cơ thể. Khi hàn tà nhập kinh này sẽ phát sốt dữ dội nhưng không đến nỗi chết. Còn nếu bị cả kinh biểu lý với nó thì khó lòng khỏi chết.

2. Biểu hiện của chứng thương hàn.

– Ngày đầu thái dương kinh bị bệnh đầu, gáy, lưng và cột sống cứng đơ khó xoay trở. Ngày thứ 2 truyền tới dương minh kinh thì nóng sốt, đau mắt, khô mũi và nằm không yên.Ngày thứ 3 thiếu dương kinh bệnh ngược sườn đau tức, ù tai, điếc tai. Bệnh không truyền được sang 3 kinh âm thì chỉ cần phát hãn là khỏi.

– Nếu ngày thứ 4 bệnh truyền sang kinh thái âm thì bụng chướng họng khô ngày thứ 5 thiếu âm bệnh lưỡi khô ráo miệng khát nước. Ngày thứ 6 quyết âm bị bệnh sinh chứng phiền muộn, dái co thụt lên. Các kinh âm và kinh dương đều bệnh, công năng ngũ tạng đình trệ sẽ chết.

– Nếu không phải lưỠng cảm hàn tà ngày thứ 7 bệnh giảm ở thái dương đau đỡ dần, ngày thứ 8 dương minh giảm nên đỡ sốt hết sốt. Ngày thứ 9 thiếu dương giảm bệnh tai nghe được. Ngày thứ 10 thái âm giảm bệnh bụng đỡ chướng họng hết đau. Ngày thứ 11 thiếu âm giảm miệng lưỡi đỡ khô, khát, hắt sì hơi được. Ngày thứ 12 quyết âm giảm bệnh dái không co nữa, bụng dưới dễ chịu và khỏi.

Doctor SAMAN

[]