Doctor SAMAN Tả Phìn Hồ Myopic SAMAN Bs. Hoàng Sầm: 0913 256 913 Hotline: 1900 8913
ĐÓNG

HOÀNG SẦM

Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 15 tháng 02 năm 1954
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913 256 913
Email: hoangsam@yhocbandia.vn

HOÀNG HỒNG NGHĨA

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 12 tháng 09 năm 1982
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0904 078 909

HOÀNG ĐÔN HÒA

Phó Chủ tịch Hội đồng Viện
Ngày sinh: 25 tháng 08 năm 1984
Học vị: Bác sỹ
Di động: 0913 003 060
Email: hoangdonhoa@yhocbandia.vn

NGÔ QUANG TRÚC

Viện trưởng
Ngày sinh: 03 tháng 07 năm 1952
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0912 115 710
Email: ngotruc.yhbd@gmail.com

QUÁCH THỊ MINH THẮNG

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 28 tháng 02 năm 1974
Học vị: Cử nhân kế toán
Di động: 0946 214 499
Email: quachthang@yhocbandia.vn

HOÀNG LÂM

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 21 tháng 12 năm 1976
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0988 012 838
Email: hoanglam@yhocbandia.vn

NGUYỄN VĂN TUẤN

Phó Viện trưởng
Ngày sinh: 25 tháng 04 năm 1989
Học vị: Cử nhân sinh học
Di động: 0353 024 145
Email: nguyentuan@yhocbandia.vn

NGUYỄN KHẮC HỒNG

Chánh văn phòng
Ngày sinh: 27 tháng 01 năm 1984
Học vị: Tiến sỹ
Di động: 0975 302 519
Email: nguyenhong@yhocbandia.vn

Đối tác của Viện Y họcbản địa Việt Nam