Chức năng

1. Giúp việc cho Viện trưởng trong quản lý điều hành các hoạt động của Viện theo sự phân công của Viện trưởng.

2. Thay mặt Viện trưởng quản lý điều hành các hoạt động của Viện theo sự phân công của Viện trưởng, của hội đồng Viện trong các trường hợp cần thiết theo ủy quyền của Viện trưởng hoặc chủ tịch hội đồng viện.

3. Trực tiếp quản lý, điều hành các ban nghiên cứu & quản lý nghiên cứu khoa học; trực tiếp điều hành & quản lý ban thực nghiệm, thử nghiệm, thí nghiệm và các việc khác liên quan đến KH & CN của Viện Y học bản địa Việt Nam.

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Viện trưởng về công tác quản lý, điều hành và trực tiếp quản lý điều hành theo sự ủy quyền của Viện trưởng hoặc chủ tịch hội đồng viện.

2. Trực tiếp quản lý ban nghiên cứu và quản lý KH – CN & Ban thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, thí nghiệm.

3. Đánh giá, ra quyết định tính khả thi của đề tài, đề án, dự án bằng văn bản.

4. Tham mưu cho chủ tịch hội đồng viện về nhân sự, định hướng phát triển.

5. Trực tiếp nghiên cứu các đề tài khoa học & Công nghệ.

6. Trực tiếp nghiên cứu về tính an toàn của sản phẩm trước chuyển giao công nghệ.

7. Thay mặt viện trưởng trong các giao lưu với các đơn vị khác về khoa học và công nghệ.

8. Thay mặt chủ tịch hội đồng viện & Viện trưởng tham gia các giao lưu, trao đổi học thuật với các đối tác trong và ngoài nước.

9. Trực tiếp theo dõi, đánh giá các kết quả thực nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, các thí nghiệm và các việc khác liên quan khoa học công nghệ.

10. Tham mưu cho chủ tịch hội đồng viện về thành phần, cấu trúc, chức năng, nhiệm vụ của hội đồng khoa học  Viện y học bản địa Việt Nam.

11. Tham mưu cho chủ tịch hội đồng Viện về tài chính và văn hóa doanh nghiệp. 

Doctor SAMAN

[]