I.  Chức năng:

          1.1. Tham mưu cho Viện trưởng, Hội đồng viện, thực hiện quản lý nhà nước và quản lý chất lượng trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam.

          1.2. Tham mưu Viện trưởng Viện Y Học Bản Địa Việt Nam về lĩnh vực nghiên cứu Khoa học và Công nghệ.

          1.3. Thực hiện quản lý Khoa học và Công nghệ theo chỉ đạo của Viện trưởng, Hội đồng viện.

II. Nhiệm vụ:

2.1.. Nhiệm vụ chung:

   2.1.1. Làm đầu mối tổ chức, xây dựng chiến lược Khoa học và Công nghệ của Viện trong lĩnh vực dùng thảo dược Việt Nam vào phòng và chữa bệnh.

   1.2. Chỉ đạo triển khai, giám sát, đánh giá các hoạt động Khoa học và Công nghệ bám sát mục tiêu của Viện và gắn kết các hoạt động Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực dùng thảo dược Việt Nam vào phòng và chữa bệnh với ứng dụng thực tiễn sản xuất thử và chuyển giao công nghệ.

   1.3. Quản lý, giám sát, đánh giá việc thưc hiện hoạt động nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của các nghiên cứu viên của Viện và các cộng tác viên nghiên cứu khoa học của viện.

1.4. Quản lý các đề cương, đề tài, các báo cáo khoa học của Viện.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

   2.1. Làm đầu mối xây dựng chiến lược Khoa học và Công nghệ của Viện.

   2.2. Xây dựng quy chế hoạt động Khoa học và Công nghệ của Viện theo chế độ quản lý Khoa học và Công nghệ của Nhà nước và các qui định của Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Y tế về hoạt động Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực Y –Dược.

   2.3. Quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các quy chế, chế độ nghiên cứu khoa học (bao gồm đề tài nghiên cứu các cấp, dự án, các nghiên cứu hợp tác do Viện quản lý) thống nhất trong toàn viện. Phối hợp với các ban chức năng để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác Khoa học và Công nghệ đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu và kế thừa các bài thuốc, cây thuốc để phục vụ phòng và chữa bệnh cho cộng đồng .

2.4. Phối hợp với Ban thực nghiệm khoa học kiểm tra giám sát công tác thực nghiệm thí nghiệm trong các đề tài nghiên cứu.

  2.5. Xây dựng quy chế, triển khai, giám sát, đánh giá và quản lý cơ sở dữ liệu của các nghiên cứu khoa học do Viện chủ trì, quản lý.

  2.6. Tham gia việc tổ chức các hội nghị, hội thảo về Khoa học và Công nghệ hàng năm, sinh hoạt khoa học, thông tin khoa học và công nghệ thường kỳ hoặc đột xuất nhằm đáp ứng thông tin về khoa học kỹ thuật mới trong lĩnh vực Y – Dược.

  2.7. Tổ chức truyền thông thông tin, quản lý việc công bố kết quả Khoa học và Công nghệ của Viện theo chỉ đạo của Chủ tịch hội đồng viện.

2.8. Đề xuất với Viện trưởng, Hội đồng viện, và Viện trưởng cho ngừng các đề tài có dấu hiệu không khả thi, không thực hiện đúng qui định, qui trình, không đem lại sư hiểu biết cũng như kinh tế.

  2.8. Phối hợp với Ban An – Ninh nội vụ trong công tác quản lý và đề xuất với viện trưởng phát triển nguồn nhân lực cho công tác nghiên cứu khoa học.

Doctor SAMAN

[]