I.Chức năng

1. Tổ chức sưu tầm, thừa kế, đánh giá các tài liệu, vật thể, phi vật thể, mẫu vật thuộc kinh nghiệm, tri thức Y học bản địa Việt Nam.

2. Tổ chức, chỉ đạo định hướng nghiên cứu ứng dụng tri thức, kinh nghiệm của Y học bản địa Việt Nam.

3. Quản lý, kiểm soát nhân sự, tài chính Viện Y Học Bản Địa Việt Nam

4. Đánh giá, kết luận, ra quyết định về giá trị sử dụng của các đề tài, đề án, dự án Khoa học & Công nghệ trước chuyển giao công nghệ sản xuất.

II.Nhiệm vụ

1. Tổ chức thực hiện chức năng sưu tầm, thừa kế tri thức kinh nghiệm Y học bản địa vùng Đông Bắc, Tây Bắc Việt Nam.

2. Tổ chức thực hiện chức năng sưu tầm, thừa kế tri thức kinh nghiệm Y học bản địa vùng Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ Việt Nam.

3. Tổ chức thực hiện chức năng sưu tầm, thừa kế tri thức kinh nghiệm Y học bản địa vùng Cao Nguyên Tây Nguyên Việt Nam.

4. Tổ chức thực hiện chức năng sưu tầm, thừa kế tri thức kinh nghiệm Y học bản địa vùng Đông Nam, Tây Nam Bộ Việt Nam.

5. Tổ chức thực hiện chức năng sưu tầm, thừa kế tri thức kinh nghiệm Y học bản địa vùng dọc dãy Trường Sơn giáp, giao thoa tri thức Y học bản địa Việt-Lào.

6. Tổ chức đánh giá, thẩm định nghiệm thu tài liệu, mẫu vật thể, phi vật thể bằng Hội đồng khoa học Viện Y Học Bản Địa Việt Nam.

7. Lựa chọn, đánh giá, lượng giá, đo lường sản phẩm sưu tầm thừa kế, ra quyết định định hướng cụ thể cho nghiên cứu của Viện.

8. Kiểm soát, đánh giá chất lượng nhân sự, tuyển nhân sự, các quyết định về nhân sự khác.

9. Kiểm soát thông tin và bảo mật thông tin Khoa học & Công nghệ, kết quả nghiên cứu, ý tưởng khoa học và chuyển giao công nghệ.

 10. Ra quyết định ngừng, thay đổi, sử dụng kết quả Khoa học & Công nghệ.

 11. Ra quyết ngừng, thay đổi mẫu mã, máy móc, thiết bị thí nghiệm, cơ sở hạ tầng của Viện Y Học Bản Địa Việt Nam.

 12. Ra quyết định về tài chính, kế toán của Viện.

 13. Quản lý kinh tế và định hướng phát triển kinh tế của Viện.

Doctor SAMAN

[]